DRESSUURPAARDEN HENDRIKSEN

Dressuurpaarden Hendriksen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hierdoor willen wij duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Inleiding

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dressuurpaarden Hendriksen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten over jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dressuurpaarden Hendriksen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dressuurpaarden Hendriksen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve en/of financiële doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dressuurpaarden Hendriksen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres, postcode, woon- of vestigingsplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • IBAN-nummer;
 • Naam en adres rekeninghouder.

Jouw persoonsgegevens worden door Dressuurpaarden Hendriksen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht en alleen de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De desbetreffende persoonsgegevens worden binnen een jaar na het verstrijken van de bewaartermijnen verwijderd en vernietigd.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden en relaties in de paardenfokkerij worden door Dressuurpaarden Hendriksen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van blogberichten op onze website en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dressuurpaarden Hendriksen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats of vestigingsplaats
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Zakelijk) telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Dressuurpaarden Hendriksen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien kan worden als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van stagiaires

Persoonsgegevens van stagiaires worden door Dressuurpaarden Hendriksen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de stageovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de stageovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Dressuurpaarden Hendriksen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Provincie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens; stagevergoeding;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Dressuurpaarden Hendriksen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht en alleen de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De desbetreffende persoonsgegevens worden binnen een jaar na het verstrijken van de bewaartermijnen verwijderd en vernietigd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij (soms) gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van de internetomgeving van Dressuurpaarden Hendriksen.nl;
 • het lidmaatschap van de KWPN;
 • aan- en verkoop van paarden;
 • stallen en trainen van paarden die mede in eigendom zijn.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Google Analytics - Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren maakt de website Dressuurpaarden Hendriksen.nl gebruik van Cookies. Om het bezoek van de website te meten maakt de website Dressuurpaarden Hendriksen.nl gebruik van Google Analytics bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten, de tijd die zij op de website doorbrengen en om te zien welke pagina’s bekeken worden.
Om jouw privacy te waarborgen is in de zogenaamde tracking code voor Google Analytics het IP-adres van de computer waarop jij deze site bezoekt geanonimiseerd. Dressuurpaarden Hendriksen heeft met Google een bewerkingsovereenkomst afgesloten, het delen van gegevens is uitgezet in Google Analytics en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Bewaartermijn

Dressuurpaarden Hendriksen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Dressuurpaarden Hendriksen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dressuurpaarden Hendriksen
Marianne Hendriksen - de Rijk
Barneveldseweg 13A
6741 LH Lunteren
Tel: 06 2811 3261
Dressuurpaarden Hendriksen.nl

Contact

Dressuurpaarden Hendriksen
Marianne Hendriksen-de Rijk
Barneveldseweg 13A
6741 LH Lunteren
Tel: 06 2811 3261

Volg ons op:

YouTube

Copyright 2023 Dressuurpaarden Hendriksen

Website gerealiseerd door Petriana.nl

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteren
Niet accepteren